GKI Syllabus

 

GRADE KIHON  WAZA KATA KUMITE HOJO-UNDO OTHER
9 KYU 3x Tsuki, Uke, Dachi, Mae Geri + stepping Geki Sai Dai Ichi Gohon
8 KYU Uraken, Empi, Shuto, Yoko Geri+ stepping Geki Sai Dai Ichi Bunkai Sanbon, Randori
7 KYU Neko dachi, Mawashi Geri, Hike Uke, Tora Guchi Geki Sai Dai Ni Sandan Ge Basic

Iri-Kumi

Chi-Ishi basic
6 KYU Combinations (alternate hands) Geki Sai Dai Ni Bunkai Ippon (Jo, Chu, Ge, Mae Geri) Break falls
5 KYU Double techniques (same hand) Saifa Ippon (Jo, Chu, Ge, Mae, Mawashi, Yoko) makiwara (Tsuki)
4 KYU Saifa Bunkai Ippon (Nage)
3 KYU Variations Seiunchin Sandan Ge variation Bag (keri)
2 KYU Seiunchin Bunkai Kakie – Basic
1 KYU Neko Dachi Combinations Shisochin Chi-Ishi Variation
 
1 Dan Shisochin plus Bunkai Kakie – Variation
2 Dan Sanserui plus Bunkai EKGB Coach
3 Dan Seipai plus Bunkai GKI Referee
4 Dan Kurunfa plus Bunkai
5 Dan Seisan plus Bunkai Dissertation
6 Dan Suparinpei plus Bunkai